نهادهاي فرهنگساز

گسترش سیستم هوشمند برای کنترل خودروهای متخلف

یکی از سیاست‌های عمده پلیس در سال جاری علاوه بر فرهنگسازی، توسعه استفاده از فناوری هوشمند است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون