منطقی نظامی و استراتژیک

البنا: منطقی نظامی و استراتژیک می‌گوید احتمال جنگ آمریکا با ایران بسیار ضعیف است؛ پس چرا آمریکایی‌ها هراس افکنی می‌کنند؟

در دانش نظامی استراتژیک ممکن نیست که وقوع جنگ نزدیک شود، مگر در صورتی که اهداف آن مشخص شده، امکانات نظامی و غیر نظامی که مهاجم در اختیار دارد، بررسی شود، تا اقدامات میدانی لازم براساس آن تعبیه شود؛ سپس طرف مهاجم ملزم به بررسی خطرات عملی و انعکاس‌های آن بر منافع و میزان قدرت این طرف برای حمایت از این منافع و تحمل درجات خطر و در نهایت، زمان جنگ، مدت ان و قدرت پایان دادن به آن می‌پردازد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون