«طبیعی است هر نافرمانی مدنی همراه با تلفات است ولی ما بدون اینکه به نتیجه ای برسیم هم تلفات دادیم، هم سرکوب شدیم و هم سرکوفت خوردیم. این بازی دو سر باخت برای اپوزیسیون بود.»
این تحلیل را پایگاه گویانیوز منتشر کرد و با حمله به اصلاح طلبان نوشت: خاتمی و همراهانش ۸ سال قدرت را در دولت و مجلس در دست داشتند و در آخر دو دستی مناصب را تقدیم کردند. آنچه سر اپوزیسیون آمد نتیجه بی تدبیری و بی جرئتی اصلاح طلبان بود.
این رسانه ضد انقلابی حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ را به «دریایی از آب که بر آتش ریخته شد» تشبیه کرد و نوشت: اصلاح طلبان نتوانستند میخ قدرت خود را در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ محکم بر زمین نظام بکوبند. تنها حرکت شبیه به هجدهم تیر ماه سال ۷۸ را در عاشورای ۸۸ شاهد بودیم که آن هم نهایتاً با «حیدر، حیدر» گفتن لباس شخصی ها جمع شد و دریایی از آب بر این آتش تازه شعله گرفته، ریخته شد. روزهای دیگر و اعتراض های مقطعی دیگر که اصلاً نیازی به اشاره ندارند. ما باید به طور منظم بی نظمی ایجاد می کردیم.
نویسنده گویانیوز مجدداً با بی کفایت توصیف کردن اصلاح طلبان می نویسد: گزینه های تکراری، مظلوم نمایی چندش آور و گیر کردن بین شرکت کردن یا نکردن در انتخابات مجلس تمام حرکتی است که از آنها شاهد بودیم و هستیم. آیا واقعاً عقل هیچ کس به هیچ کاری نمی رسد؟ ما بچه بودیم، سرکردگان و مدعیان سیاست که بزرگ بودند. هم اکنون خاتمی یکی به نعل و یکی به میخ می زند.
گفتنی است گویانیوز در حالی مشی فتنه گران مدعی اصلاحات را چندش آور می خواند که طی ۸ ماهه فتنه و آشوب، با شدت و حدت تمام از آنان حمایت می کرد.