پس از اعلام ممنوعیت برگزاری اردوهای مختلط توسط گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و همچنین تفکیک کلاس‌های دروس عمومی، برخی از تشکل‌های دانشجویی با راه انداختن اردوهای مختلط، به نوعی مقاومت در مقابل دستورالعمل‌ها و اردوهای مختلط‌ دست زده‌اند. در سال جاری تحصیلی، اردوهای مختلط دانشجویی غیرآشکار در برخی از دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها روند رو به رشدی داشته است.

فارس