معاون اول قوه قضاییه گفت: کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی آماده شده است و مردم به زودی در جریان محاکمه وی قرار خواهند گرفت.

وی با تاکید بر این که کیفر خواست پرونده مهدی هاشمی آماده است و به زودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، بر عزم جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد.

ایسنا