۱۳۱۱ ژاپنی صندلی انسانی ساخته و رکورد جهانی را شکستند.

ژاپنی ها در استان فوکوکا در پارک اونوجو با نشستن کنار هم طولانی ترین صندلی انسانی را تشکیل دادند.

برای شکستن رکورد باید گروه زیادی از مردم به صورت خط پشت سر هم جلوی یکدیگر ایستاده و دست بر روی شانه های طرف مقابل قرار دهند و با شمارش عدد سه، هر کس مانند صندلی بر روی پاهای نفر عقبی بنشیند تا زنجیره انسانی تشکیل شده شکل صندلی شود. برای ثبت در گینس باید به مدت یک دقیقه این صندلی پا برجا باشد تا کارشناسان گینس، صندلی انسانی را تایید کنند.