در این جلسه با انتشار ماهنامه «پژوهشنامه عمران و معماری» به صاحب امتیازی «دانشگاه ملایر» و مدیرمسئولی «علیرضا باقریه»، ماهنامه «داد و دانش» به صاحب امتیازی «مؤسسه آموزشی دانشگاهی غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی» و مدیرمسئولی «محمدرضا شادمان‌فر»، ماهنامه «تحقیقات علوم پزشکی زاهدان» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی زاهدان» و مدیرمسئولی «نورمحمد نوری»، ماهنامه «نوید جهانگردی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «شقایق حافظی زاده»، ماهنامه «پژوهشنامه علوم مهندسی دانشگاه ملایر» به صاحب امتیازی «دانشگاه ملایر» و مدیرمسئولی «محمد یگانه قطبی»، ماهنامه «دانش بنیان» به صاحب امتیازی «بنیاد ملی نخبگان» و مدیرمسئولی «پرویز کرمی»، ماهنامه «فن‌آوری و نوآوری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «پرویز کرمی»، ماهنامه «پژوهشنامه علوم دانشگاه ملایر» به صاحب امتیازی «دانشگاه ملایر» و مدیرمسئولی «محمد مرادی»، ماهنامه «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ملایر» به صاحب امتیازی «دانشگاه ملایر» و مدیرمسئولی «علیرضا ایلدرمی» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین موافقت خود را با انتشار دو ماهنامه «تواتر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمیرهادی مجیدی فخر»، دو ماهنامه «صنعت خشکشویی و پاکیزگی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا الماسیان» و دوماهنامه «مردم‌شناسی فرهنگی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا اکرامی‌فر» اعلام کرد.
اما در بخش فصلنامه‌ها، نشریات «Rrsearch in Cardiovascular Medicine» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» و مدیرمسئولی «علیرضا جلالی فراهانی»، فصلنامه «بیان نو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی جمشیدی‌فر»، فصلنامه «جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب (الکترونیکی)» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا ایمانیان نجف‌آبادی»، فصلنامه «نور رویایی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رامین کاکاوند»، فصلنامه «بین‌المللی علوم و فنون اقیانوسی ایران ـ Iranian Irternational Journal of ocean Science and Technolog» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی شیخ بهایی»، فصلنامه «علوم اقتصادی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» و مدیرمسئولی «نعمت فلیحی پیربستی»، فصلنامه «جامعه‌شناسی کاربردی» به صاحب امتیازی «دانشگاه اصفهان» و مدیرمسئولی «سیدعلی هاشمیان‌فر»، فصلنامه «مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب» و مدیرمسئولی «رضا نیک بخش»، فصلنامه «بهداشت در عرصه» به صاحب امتیازی«دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی» و مدیرمسئولی «حسین حاتمی»، فصلنامه «معماری و شهر پایدار» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» و مدیرمسئولی «جمال‌الدین مهدی‌نژاد درزی»، فصلنامه «فضای گردشگری» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر» و مدیرمسئولی «بهروز کرد»، فصلنامه «مطالعات علوم انسانی دانشگاه ملایر» به صاحب امتیازی «دانشگاه ملایر» و مدیرمسئولی «سعید آریا پوران»، فصلنامه «International Journal of Information Security and Systems Management» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی» و مدیرمسئولی «علیرضا پورابراهیمی»، فصلنامه «رهان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی آزاد»، فصلنامه «روانپزشکی و جامعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سعید صدر»، فصلنامه «هوش محاسباتی در مهندسی برق» به صاحب امتیازی «دانشگاه اصفهان» و مدیرمسئولی «رحمت‌الهش هوشمند»، فصلنامه «A2» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد زهادی»، فصلنامه «ورزش همگانی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان البرز» و مدیرمسئولی «محمدعلی قره»، فصلنامه «میوه‌های ریز» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج» و مدیرمسئولی «بیژن کاوسی» و فصلنامه «انرژی‌های تجدیدپذیر و نو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالرزاق کعبی نژادیان» مجوز انتشار دریافت کردند.

در همین جلسه، مجوز انتشار دو فصلنامه «حقوق مالکیت فکری» به صاحب امتیازی «محمود حکمت نیا» و مدیرمسئولی «مهدی معلی»، دوفصلنامه «پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت مدرس» و مدیرمسئولی «علی حاجی‌خانی»، دو فصلنامه «مهار زیستی در گیاه پزشکی» به صاحب امتیازی «سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ـ مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور» و مدیرمسئولی «حسن عسکری» و دو فصلنامه «Journal of Economics Researches and Analysis» به صاحب امتیازی «مؤسسه آموزشی دانشگاهی غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی» و مدیرمسئولی «مریم اصغری» صادر شد.

در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین به منظور حمایت از حقوق رسانه‌ها و با توجه به اخطارها و ضرب‌الاجل‌های قبلی، مقرر شد هر پایگاه خبری که بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات و شوراهای قانونی پیشین، در نام، نامواره، متن اخبار، مکاتبات و تبلیغات خود از عنوان«خبرگزاری» استفاده کند، توسط این هیئت به مراجع ذیربط معرفی شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آید.