شبکه فرانس بیست و چهار:  برغم بحران اقتصادی هزاران یونانی به درخواست شهرداری آتن با جمع آوری کمک های نقدی به فقرای کشور اعلام همبستگی کردند.
یک مرد یونانی می گوید : ما هر چه می توانستیم آوردیم ، خودمان هم وضع خوبی نداریم اما غذا و لباس های اضافی را برای فقرا آوردیم.
دیروز طبقات مختلف اجتماعی یونان در برنامه کمک به فقرا شرکت کردند.

 

یک استاد دانشگاه می گوید: من به همراه همسرم چهار کیسه لباس آوردم.
نرخ بیکاری در یونان هم اکنون به بیست و پنج درصد می رسد. واحد خبر