انسان در گیر و دار زندگی رفتار های مختلفی از خود نشان می دهد.در مواقعی که همه چیز خوب است انتظار این است که رفتار ها هم مناسب باشد.ولی وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست برو.ز رفتار های نامناسب هم غیر ممکن نیست.عوامل مختلفی می تواتند زمینه بروز رفتار های نامناسب را فراهم کند. مسایل اقتصادی،اختلاف های خانوادگی، مشکلات کاری و محیط کار،برهم خوردن ارتباط با دوستان،و …می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.
خوب که فکرمی کنم می بینیم پیدا کردن کسی که هیچ مشکلی نداشته باشد غیر ممکن است.ولی کسانی در ارتباط با دیگران موفق تر هستند که مهارت های ارتباطی وحل مساله را بهتر از دیگران می دانند و به کار می گیرند.
این روزها مشکلاات متعدد زندگی بویزه درحوزه اقتصادی باعث شده که رفتار های خشونت آمیز مشهود تر شده است. لذا باید تدبیر کنیم که این شرایط موجب نشود تا زندگی را بر خود و دیگران به جهنم تبدیل کنیم. اگرتصادف کردیم حوصله داشته باشیم تا پلیس بیاید و تصمیم بگیرید،اگردر محیط کار با کارمند یا مدیرخود مشکلی داریم راه منظقی را برای رفع مشکل انتخاب کنیم، اگر با همسایه ها برای پول شارژ ساختمان یا سرو صدای زیاد مشکل داریم با حوصله با هم گفتگو کنیم و راه مناسب را برای حل مشکل پیدا کنیم، اکر با عضوی از خانواده خود(به هر دلیلی)مشکلی پیدا کردید با حوصله بهترین راه را برای حل آن انتخاب کنید.این را در نظر داشته باشیم که خشونت تنها و بهترین راه نیست.پس بیاییم در کنار همه مشکلات زندگی را بر خود و اطرافیان سخت نکنیم و خروس جنگی نشویم.چرا که مشکلات را بیشتر هم خواهد کرد.

خبرآنلاین