رئیس کمیته برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: مجمع عمومی نوبت دوم انجمن، به منظور استماع گزارش دبیر کل و بازرسان و برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسی ۲۲ تیرماه تشکیل خواهد شد.

محمد کاظم انبارلوئی در پایان نشست کمیته برگزاری انتخابات هئیت مدیره انجمن روزنامه نگاران اظهار داشت: جلسه کمیته برگزاری انتخابات به منظور بررسی مسائل اجرائی روز انتخابات تشکیل شد.همچنین مسئله بررسی نظرات کاندیداها از دیگر موارد دستور جلسه بود اما از آنجایی که در این مورد مکتوبی به کمیته تسلیم نشده بود، مقرر گردید در این خصوص مهلت دیگری تعیین گردد.

رئیس کمیته برگزاری انتخابات انجمن روزنامه نگاران مسلمان، در ادامه اعلام کرد: به افرادی که در خصوص روند بررسی صلاحیت‌ روزنامه نگاری داوطلبان نظری دارند تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۷ تیرماه فرصت داده شد، نظرات خود را به صورت مکتوب و با ذکر تاریخ و همراه با مستندات به دفتر انجمن تسلیم کنند.

انبارلوئی یادآور شد: خانم پلنگی یکی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره به صورت مکتوب از نامزدی اعلام انصراف کرده است.

وی درباره روند برگزاری انتخابات انجمن روزنامه نگاران مسلمان نیز گفت: مجمع عمومی نوبت دوم انجمن، به منظور استماع گزارش دبیر کل و بازرسان و برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسی ۲۲ تیرماه تشکیل خواهد شد.

انبارلوئی ضمن دعوت از اعضای پیوسته انجمن برای حضور فعال در این انتخابات، تصریح کرد: طبق روال ادوار پیشین انتخابات انجمن، هر عضو پیوسته می تواند وکالت دو عضو دیگر را نیز به همراه داشته باشد.

رئیس کمیته برگزاری انتخابات انجمن روزنامه نگاران مسلمان، افزود: برای تضمین اطمینان از صحت وکالت‌ نامه‌ها مقرر شد، امضای وکالت دهنده در فرم وکالت، از سوی مراجع رسمی مانند رسانه‌ای که وکالت دهنده با آن همکاری می کند، تائید شود.