همسر متکی از وزارت خارجه استعفا داد
طاهره نظری مهر همسر منوچهر متکی و مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امورخارجه از سمت خود استعفا داد.

ایران دیپلماتیک نوشت:

وی قرار است مشاور آخوندزاده معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه شود.

برخی منابع مطلع از تصمیم همسر متکی برای کاندیداتوری مجلس خبر داده اند.

پیش از این و در زمان برکناری پرماجرای متکی از دستگاه دیپلماسی، برخی اخبار از استعفای همسر متکی حکایت داشت که چنین نشد و تا چندروز پیش در این سمت ماندگار شد. پس از روی کار آمدن علی اکبر صالحی وی نیز بنا به دلایلی تا دوهفته پیش از اعمال تغییرات در ساختارهای پیشین خودداری کرده بود.

منوچهر متکی برای انتصاب همسرش به این پست، اداره حقوق بشر وزارت خارجه را از اداره کل سیاسی و اموربین‌الملل جدا و همراه با دفتر امور زنان این وزارت خانه یک اداره کل جدید ایجاد و همسرش را به ریاست آن منصوب کرد.

متکی هفته جاری در گفت و گو با نشریه پنجره در چرایی انتصاب همسرش به این سمت، همراه بودن همسرش در ماموریت های خود را دلیلی بر تجربه وی عنوان کرده بود.

متکی به پنجره گفت: همسر من بیش از بیست سال در کار سیاست خارجی همراه اینجانب بود. حدود نیمی از این مدت در دو مأمریت ترکیه و ژاپن بودیم ارتباط گسترده ایشان با فدراسیون های زنان و همسران دیپلماتها در خارج از کشور و همسران مقامات آن کشورها و نیز شخصیت های حقیقی و حقوقی از زنان مسلمان و نیز حضور فعال بمدت ده سال در ایران در برنامه های وزارت امور خارجه از ایشان فردی مطلع با مسائل خارج از کشور و به ویژه در امور زنان ساخته بود. برپایی اولین جلسه زنان ترکیه ای برای حمایت از زنان و کودکان حلبچه پس از جنایت بمباران شیمیایی صدام، تشکیل مجمع همسران دیپلمات های کشورهای مسلمان در ژاپن و فعالیتهایی از این دست طی سالیان طولانی در کارنامه ایشان است. استفاده از چنین ظرفیتی مطمئنا برای وزارت امور خارجه یک فرصت بود. نگاهی به فهرست انتشارات و اقدامات این حوزه نشانگر درستی این انتخاب بود.

متکی تاکید کرد: تعداد کسانی که وزیر امور خارجه در طول ۵ سال از آنان دعوت به همکاری کرده است به انگشتان دست نمی رسد و البته غیر از خانم دکتر نظری ، آن چند نفر دیگر هیچ نسبت فامیلی با وزیر امور خارجه نداشته اند.