دکتر مرضیه وحید دستجردی در این ابلاغیه با بیان اینکه تقویت و ارتقای ارائه خدمات حوزه سلامت به ویژه در زمینه خدمات دارویی مشارکت جدی داروسازان را می طلبد، خاطرنشن کرده است: ارائه مراقبتهای دارویی و رویارویی با بیماران، چالشهای اخلاقی متعددی را در پیش روی داروسازان قرار می دهد. از سوی دیگر حجم بالای مبادلات مالی در سیستم دارویی کشور این حرفه را به یک حرفه اقتصادی تبدیل کرده است به نحوی که رشته داروسازی از یک سو به صنعت و از سوی دیگر با مفاهیم و ملاحظات حرفه ای آمیخته شده است.

وی افزود: رویکرد جامع نگرانه به مفاهیم اخلاق داروسازی، مستلزم در نظر گرفتن اخلاق صنعت داروسازی و نیز اخلاق حرفه ای در این رشته است. لذا به منظور نهادینه سازی مفاهیم اخلاقی در ابعاد صنعتی و ابعاد ارائه خدمات حرفه داروسازی، سند جامع اخلاق نظام دارویی کشور در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تدوین و در کارگاههای متعدد توسط صاحبنظران و نمایندگان صنعت داروسازی و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و پس از اصلاح در شورایعالی اخلاق وزارت بهداشت تصویب شد.

وزیر بهداشت در ادامه این ابلاغیه اظهار داشت: انتظار می رود این سند که مشتمل بر پنج راهنما و کداخلاقی است در عرصه های مختلف صنعت داروسازی کشور مورد توجه متخصصان و صاحب نظران قرار گرفته و مبنایی برای تصمیم گیری و سیاستگذاری های کلان در این حیطه گردد.

منبع : مهر