مهندس علی معصومیان ، سرپرست مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه با اعلام این خبر افزود : ضمن تقدیر از همکاری موسسات آموزش عالی آزاد که اطلاعات شناسنامه ای خود را در سامانه این مرکز تکمیل نموده‌اند به اطلاع می  رساند موسساتی از نظر این مرکز فعال تلقی می‌شوند که اطلاعات شناسنامه‌ای آنها در سامانه مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی تکمیل شده باشد.

مهندس معصومیان در ادامه اظهار داشت : موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز که اسامی آنها در لیست زیر درج نشده است می توانند به سامانه این مرکز به نشانی http://www.hctc.uast.ac.ir مراجعه و اطلاعات خود را درج نمایند.

وی در خاتمه گفت : موسسات آموزش عالی آزاد مجاز و فعال به شرح زیر معرفی می شوند:

موسسات آموزش عالی آزاد مجوز فعال

ردیف

نام موسسه

استان

ردیف

نام موسسه

استان

ردیف

نام موسسه

استان

۱

برهان

اصفهان

۳۱

فرهنگ متین

تهران

۶۱

فناوران طوس

خراسان رضوی

۲

دانش پژوهان

اصفهان

۳۲

فرهنگ و اندیشه ایرانیان

تهران

۶۲

کیمیا گستر راشد

خراسان رضوی

۳

صدر

اصفهان

۳۳

فن پرداز

تهران

۶۳

دانش گستر

فارس

۴

نسل فردا

اصفهان

۳۴

فناوران اطلاعات تهران

تهران

۶۴

نیایش

فارس

۵

فن آوران حکیم

اصفهان

۳۵

کیش مهر

تهران

۶۵

رهروان دانش

فارس

۶

زبدگان

البرز

۳۶

دانشیار

تهران

۶۶

فاخر

فارس

۷

سپهر سخن

البرز

۳۷

رشد ایرانیان

تهران

۶۷

فاضل

فارس

۸

چاووش

البرز

۳۸

شایگان

تهران

۶۸

فن آموز

فارس

۹

علم گستر

تهران

۳۹

عصر دین و دانش

تهران

۶۹

ماد

فارس

۱۰

پندار

تهران

۴۰

علوم فنون دانشسار

تهران

۷۰

مدیریت فناوری

فارس

۱۱

آرمان (ایثار)

تهران

۴۱

علوم نوین پارسیان

تهران

۷۱

نوید پارس جنوب

فارس

۱۲

ابن یمین

تهران

۴۲

اندیشه ورزان فناوری علوم

تهران

۷۲

فناوری نوین ساختمان

قزوین

۱۳

اندیشه سبا

تهران

۴۳

بهار

تهران

۷۳

سحاب

کرمان

۱۴

اندیشه نوین پژوهش

تهران

۴۴

بینش

تهران

۷۴

نوبنیاد سیرجان

کرمان

۱۵

هادی

تهران

۴۵

پارسه

تهران

۷۵

فناور

کرمانشاه

۱۶

جهان دیده

تهران

۴۶

پور سینا

تهران

۷۶

قابوسیه

گلستان

۱۷

تست

تهران

۴۷

آتیه ایرانیان (حکیم)

تهران

۷۷

کادوس

گیلان

۱۸

نظام الملک

تهران

۴۸

آدینه

خراسان رضوی

۷۸

پردیس معمار

هرمزگان

۱۹

نگاره

تهران

۴۹

آسمان ارغوان پارت

خراسان رضوی

۷۹

ره جو

هرمزگان

۲۰

نوآوران عصردانش

تهران

۵۰

آسیا

خراسان رضوی

۸۰

عطارد

همدان

۲۱

نور

تهران

۵۱

آفتاب

خراسان رضوی

۸۱

جواد

یزد

۲۲

نهاوند

تهران

۵۲

امین

خراسان رضوی

۲۳

نیک اندیش

تهران

۵۳

اندیشه سازان

خراسان رضوی

۲۴

گسترش مدیریت تهران

تهران

۵۴

گام اندیشه

خراسان رضوی

۲۵

گفتگو

تهران

۵۵

مشکات

خراسان رضوی

۲۶

ماهان

تهران

۵۶

مهندسان

خراسان رضوی

۲۷

مدرسان شریف

تهران

۵۷

جهان علم و پژوهش

خراسان رضوی

۲۸

مدیریت وفناوری امیرکبیر

تهران

۵۸

خلاقان جوان

خراسان رضوی

۲۹

مهرپویان

تهران

۵۹

خوارزمی

خراسان رضوی

۳۰

فرهنگ تفاهم

تهران

۶۰

دانشمند

خراسان رضوی