اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گزارش عملکرد فرهنگی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی را در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی استماع خواهند کرد.

ادامه بررسی طرح اداره صداوسیما و تدوین استراتژی کمیسیون از دیگر دستور کارهای کمیسیون فرهنگی در هفته جاری خواهد بود.

در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی، دکتر محمد صادقی رابط هیات رییسه و کمیسیون‌ها در خصوص برنامه راهبردی مجلس به کمیسیون گزارش می‌دهد.

کارگروه هنر، رسانه و گردشگری کمیسیون فرهنگی نیز در جلسه این هفته خود گزارش دستگاه‌های نظارتی پیرامون امور فرهنگی کشور را بررسی می‌کند.

همچنین بحث و بررسی پیرامون عفاف و حجاب با حضور مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی در دستور کار کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی کمیسیون فرهنگی خواهد بود.

کارگروه خانواده این کمیسیون نیز طرح جامع نظام باشگاه‌داری در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایسنا