افق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید کیان پور معاون وزیر راه و شهر سازی در خصوص طرح ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی اظهار داشت: طرح ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی ۱۳استان توسط شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران(دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی)تهیه و به همت مجموعه مدیریت شهری استان به تصویب ستادهای استانی وشهرستانی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی رسیده است.

وی ادامه داد:ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی استانها به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل راه و شهر سازی و با عضویت ۱۷ دستگاه اجرایی استان و همچنین ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستانها نیز به ریاست فرماندار و دبیری شهردار و با عضویت دستگاههای اجرایی شهر ستان تشکیل می شوند .

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران درخصوص تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی پروژه های مذکورگفت: از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان و به استناد ماده ( ۲ ) مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی ، “کلیه دستگاههای خدماتی موظف هستند پس از ابلاغ طرحهای ساماندهی و توانمندسازی مصوب استانی ، با استفاده از ظرفیت و اعتبارات پیش بینی شده در ردیف های خود نسبت به برنامه ریزی و اجرای این طرح ها در مناطق دارای اولویت ، به نحوی اقدام کنند که تا پایان برنامه پنجم متوسط سطح خدمات این مناطق با متوسط سطح خدمات شهر( با شاخص متوسط سال ۱۳۸۵ ) انجام گردد.

معاون وزیر راه و شهر سازی همچنین تصریح کرد : با توجه به اینکه پروژه های تعریف شده در مطالعات توانمندسازی نتیجه تعامل مشاور ، مردم و دستگاههای مدیریت شهری در محلات غیر رسمی واقع در محدوده شهرها می باشد، ضرورت دارد با توجه به رویکرد اجتماعی مطالعات مذکور ،استفاده از کلیه ظرفیت های مادی ومعنوی ساکنین به منظور ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاهها با مشارکت مردم بیشترمورد توجه قرار گیرد.

دبیرستاد ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در پایان افزود: تاکنون تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی ۷۶ شهر در دستورکار قرار گرفته است که از این تعداد طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی ۶۰ شهر مصوب وابلاغ شده و ۱۶ شهرنیز در دست تهیه است .