در اقدامی که از انفعال صهیونیست‌ها از پیروزی اوباما حکایت دارد، یک سایت خبری صهیونیستی، چهرۀ اوباما در چهار سال آینده را پیش بینی کرد.
 العالم، یک سایت صهیونیستی با اشاره به مشکلات پیشِ روی رییس جمهور آمریکا در چهارسال آینده، و با درج تصویری تمسخرآمیز از مجله آمریکایی بیزینس ویک (که نشانه‌های کهولت سن و پیری زودرس را بر چهرۀ باراک اوباما نشان می‌دهد)، نوشت: با توجه به مشکلات پیچیده‌ای که اوباما با آن روبرو خواهدبود، از جمله برخورد با پروندۀ هسته‌ای ایران و اتخاذ تصمیمات دشوار برای بهبود اقتصاد نابسامان و امنیت آمریکا در جهان و نیز مقابله با مخالفان خود در کنگره، دیدن چنین چهره‌ای از اوباما در ۲۰۱۶ غیرمنتظره نخواهد بود.

یادآور می‌شود، نخست وزیر رژیم اشغالگر پس از انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری، از مقامات دولتی، وزرا و نمایندگان پارلمان این رژیم خواسته بود از ابراز نگرانی نسبت به پیروزی اوباما خودداری کنند.