به گزارش پایگاه خبری افق ، نظر سنجی پنج شنبه شب گذشته برنامه دیروز امروز ، فردا در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور با واکنش بینندگان مواجه شد

در این نظرسنجی سه گزینه زیر در برابر بینندگان قرار داشت:

-طرح سوال در جلسه علنی

– طرح سوال در جلسه غیرعلنی

-منتفی شدن سوال

که در پایان برنامه ،  نتیجه ای که از این نظر سنجی نشان داده شد گویای موافقت حدود ۸۰ درصد با گزینه اول( سوال از رئیس جمهور درجلسه علنی)،  ۷درصد موافق طرح سوال در جلسه غیرعلنی و بقیه موافق منتفی شدن سوال بود.