ادعای گروهک منافقین مبنی بر پولشویی ایران در اتریش با تکذیب گسترده مقامات، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف اتریشی مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، تاکنون دو وزارتخانه مهم اتریش یعنی وزارت امور خارجه و وزارت کشور و همچنین بانک مرکزی اتریش و انجمن دوستی اتریش – ایران، این ادعای منافقین را تکذیب کرده اند و آن را ˈبی اساسˈ دانسته اند.

ادعای دروغین پولشویی یک مقام ایرانی در وین هفته گذشته توسط گروهک منافقین در هفته نامه اتریشی ˈپروفیلˈ مطرح شد و در پی آن تشکل ها صهیونیستی ˈاستوپ د بمبˈ ، ˈجامعه یهودیان اتریشˈ و ˈمرکز سیمون ویزنتالˈ به جنجال در این زمینه پرداختند.

البته مقامات اتریشی که از طرح این ادعای دروغین خشمگین شده بودند اجازه ندادند که این سناریوی هماهنگ شده توسط منافقین و صهیونیست ها ، کش پیدا کند و سریعا به تکذیب آن پرداختند.

ˈˈالکساندر شلنبرگˈ سخنگوی وزارت خارجه اتریش این اتهامات را اکیدا رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه اتریش تصریح کرد که پس از تحقیق وزارت امورخاجه اتریش از بانک مرکزی این کشور این ادعا شدیدا رد شده است.

بانک مرکزی اتریش نیز ادعای گروهک منافقین در خصوص پولشویی یکی از مقامات ایرانی در اتریش را ˈبی‌موردˈ و ˈبی‌اساسˈ خواند.

ˈکارل هاینس گروندبوکˈ سخنگوی وزارت کشور اتریش نیز ادعای منافقین را بی اعتبار دانست.

همزمان انجمن دوستی اتریش – ایران و سازمان حفاظت از قانون اساسی اتریش نیز این موضوع را رد کردند.

تکذیب گسترده ادعای منافقین توسط مقامات اتریشی و انتشار آن در رسانه های مختلف این کشور ، رسوایی بزرگی برای گروهک منافقین در اتریش رقم زده است و حتی برخی پیش بینی می کنند که دولت اتریش طی روزهای آینده علیه این گروهک اقدام قضایی انجام دهد.