پارلمان کشور هلند، برای جلوگیری از رشد اسلام گرایی و رشد “حلال فوود”، مسلمانان هلندی را از خوردن گوشت حلال، محروم کرد.

افق – مشرق:پارلمان کشور هلند، مسلمانان هلندی را از خوردن گوشت حلال، محروم کرد.

نمایندگان پارلمان هلند، با نادیده گرفتن اعتراضات مسلمانان هلندی نسبت به این قانون مصوب مجلس، ذبح اسلامی حیوانات را ممنوع اعلام کرد.

با تصویب این قانون در پارلمان هلند، این کشور پنجمین کشور اروپایی است که با نادیده گرفتن حقوق مسلمانان، ذبح اسلامی حیوانات را ممنوع می کند.

این اقدام هلند، در راستای پیشگیری از شایع شدن “حلال فوود” یا “محصولات غذایی حلال” و جلوگیری از رشد اسلام گرایی در اروپا صورت می پذیرد.