انتخابات آمریکا در حالی برگزار خواهد شد که دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات دیدگاههای خود را در مورد مسائل مختلف داخلی و بین‌المللی اعم از امنیت، بهداشت، اقتصاد، اشتغال و … بیان کرده‌اند.

در مناظره سوم میان این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، سیاست خارجی محور بحث بود که بحث ایران محور اصلی مناظره دو نامزد انتخاباتی بود.

اگر متغیرهای مورد بررسی جیمز روزنا در خصوص عوامل مؤثر بر سیاست خارجی که عبارتند از نقش، شخصیت، حکومت، جامعه و نظام بین‌الملل را در نظر آوریم اگر چه بر اساس تحلیل وی عامل شخصیت در کشورهای دموکراتیک چندان تعریف کننده نیست ولی به کل نمی توان این مؤلفه را نادیده گرفت.

حتی در دموکراسی آمریکا با وجود اینکه عامل “نقش” باید مؤلفه ای اساسی باشد ولی شخصیت رئیس جمهوری می تواند تفاسیر متفاوتی را از نقش ارائه دهد. این تفاسیر را برای نمونه می توان در حوزه سیاست خارجی مشاهده کرد.

نوآم چامسکی نظریه‌پرداز آمریکایی و بنیانگذار زبان شناسی مدرن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معتقد است که هیچ کدام از دو نامزد برای او از مطلوبیت برخوردار نیست.

او میت رامنی و تیم همراه وی را دیوانگان و احمقهایی می داند که خشونت نسبت به ایران را در سیاست خارجی خود دنبال می‌کنند.

وی تصریح می‌کند که هیچ کدام از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دوست ندارد. ولی در این میان ترجیج وی اوباماست.