افق(ofoghnews.ir) پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص راه اندازی نهضت امر به معروف در مقابل جنگ نرم بازی رایانه‎ای افزایش تهذیب و آموزش قرآنی به شرح تصویر توسط کانون فرهنگی نسل امید با عنوان گنج پنهان طراحی شد.

سی دی مذکور می‎تواند در رشته‏ های مختلف آموزش روانشناسی و سایر رشته‎های مختلف تهیه و جایگزین سی دی های بدآموز خارجی که هم اکنون توسط خیل کثیری از جوانان مورد بهره برداری قرار می‎گیرد، بشود.

به ویژه قشر جوان و دانش آموزی و ۸۰ درصد سطح علوم قرآنی در صورت همکاری وزارت آموزش و پرورش به صورت تضمینی ارتقاء یابد.

مهر