بنابراین گزارش این سانحه در اثر برخورد سه اتومبیل به وجود آمد که طی آن جراحتی متوجه رونالدینیو نشد اما یکی از رانندگان دچار مصدومیت شد و سریعا به بیمارستان منتقل گردید.
  
همچنین در این تصادف اتوبوسی خسارت شدیدی دید که همه مسافران آن زنده ماندند.
فوتبال آنلاین