یک حقوقدان اعلام کرد: بر اساس آیین نامه سازمان زندانها تمامی مسئولان حکومتی می توانند با هماهنگی، از زندان بازدید کنند.

بهمن کشاورز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در مورد درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین از منظر حقوقی گفت: مشکل بازدید رئیس جمهور از زندان اوین تنها بر سر هماهنگی بود و الا بر اساس آیین نامه سازمان زندانها تمامی مسئولان حکومتی که مایل به بازدید در زندان باشند می توانند با هماهنگی بازدید کنند.

وی افزود: البته در مورد اصل ۱۱۳ که مورد مناقشه رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور است باید گفت که رئیس جمهور این حق و وظیفه را مطلق می داند و رئیس قوه قضائیه هم مطلقا به وجود این حق قائل نیست. به اعتقاد من با توجه به نحوه انشاء ماده ۱۱۳ و سلامت قانونگذار باید گفت که مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و در قانون سال ۱۳۶۵ و نحوه اجرای قانون اساسی که به تایید شورای نگهبان رسیده بررسی، رسیدگی و نظارت در اختیار رئیس جمهور نهاده شده است.

رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای ایران در پاسخ به اینکه آیا با توجه به برخی از تفاسیر مختلف در مواد قانون اساسی مانند اختیارات وزارت دادگستری نیازی به بازبینی قانون اساسی است گفت: در مورد وزارت دادگستری باید بگویم که وظیفه وزارت دادگستری روشن است و قانون مشکلی ندارد ولی در سایر موارد اعتقادی به بازبینی قانون اساسی ندارم. البته باید مشکلات بررسی شود و سر فرصت بر روی قانون اساسی اجماع داشت تا اگر قرار شد تغییراتی انجام شود، ریشه ای و حقوقی و موثر باشد.