۲ – هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند… اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند…۳- وقتی در زندگی به یک در بسته رسیدی نترس و نا امید نشو… چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند…

www.sohagroup.com

۴- آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند… پس بی نظیر باش. ..

www.sohagroup.com

۵- شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد…

www.sohagroup.com

۶- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید…

www.sohagroup.com

۷- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمی سازد. ..

www.sohagroup.com

۸- هر اندیشه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد…

www.sohagroup.com

۹- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..

www.sohagroup.com

۱۰- نگو: شب شده است. .. : بگو صبح در راه است

www.sohagroup.com

آری
آری
زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
ور نه خاموش است
و
خاموشی گناه ماست


۱۰ نکته برای شما


۱- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد… به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد… و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد…
www.sohagroup.com

۲ – هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند… اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند…

www.sohagroup.com

۳- وقتی در زندگی به یک در بسته رسیدی نترس و نا امید نشو… چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند…

www.sohagroup.com

۴- آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند… پس بی نظیر باش. ..

www.sohagroup.com

۵- شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد…

www.sohagroup.com

۶- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید…

www.sohagroup.com

۷- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمی سازد. ..

www.sohagroup.com

۸- هر اندیشه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد…

www.sohagroup.com

۹- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..

www.sohagroup.com

۱۰- نگو: شب شده است. .. : بگو صبح در راه است

www.sohagroup.com

آری
آری
زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
ور نه خاموش است
و
خاموشی گناه ماست