ارگان گروهک ملی-مذهبی برای چندمین بار تصریح کرد جریان اپوزیسیون دارای برخی هم پوشانی ها با هاشمی رفسنجانی است و باید از نقش وی درون حاکمیت استفاده کرد.
وبسایت این گروهک که توسط شماری از عناصر فراری از پاریس به روزرسانی می شود، با بیان اینکه مخالفان دارای مناطق هاشوری مشترک با هاشمی هستند نوشت: اگر نیروی دموکراسی خواهی [اسم مستعار جریان های برانداز] وجود دارد که بتواند راه دموکراسی را بدون دیگران بگشاید می تواند چنین کند، با توجه به مجموعه شرایط؛ تناسب قوا؛ شرایط جهانی؛ دموکراسی خواهان جامعه محور باید بتوانند با هاشمی و آنچه کشمکش مدیریتی درون حاکمیت است، برخوردی مناسب کنند. این به خاطر نقشی است که هاشمی درون حاکمیت دارد.
پایگاه این گروهک در ادامه با بیان اینکه هاشمی دیگرانی را با خود دارد که مخالف سیاست های موجود هستند، تصریح می کند: «اما سوال این است که این مخالفت که در جریان است آیا می تواند برای دموکراسی خواهان از سبزها؛ ملی-مذهبی ها و ملی دموکراتها مفید باشد؟ البته با موقعیتی که این جریانات دارند یعنی امکان راه انداختن حرکتی مستقل و موثر مانند سال ۱۳۸۸ را ندارند، اما پتانسیل آن را دارند. جنبش سبز توان حرکت اجتماعی ندارد. این نیرو برای حرکت به فضا نیاز دارد.»
نویسنده در ادامه با طرح این پرسش که «این بستر را چه عواملی می تواند ایجاد کند؟» نوشت: کشمکش درون حاکمیتی و بحران های آن و هم سویی هاشمی با خواست های جنبش سبز، حرکت هاشمی را مفید می کند. این مفید بودن، قرارداد میان هاشمی و سبزها و دموکراسی خواهان نیست، اما هم سویی است که می تواند ادامه یابد و بستگی به شرایط دارد.
وبسایت ملی-مذهبی در ادامه خاطر نشان کرد: حال باید دید آیا امکان دیگری برای تحول و تلاش وجود دارد. اگر ندارد، بدون اینکه دچار توهم روی رفتار هاشمی شویم، باید توجه کنیم که پتانسیل اجتماعی همیشه برقرار نیست، اگر دوره سرکوب طولانی پتانسیل مزبور را از میان ببرد، بازیافت آن سال ها زمان می خواهد تا حرکتی از صفر شروع شود. برای این که از بحران حاکمیتی استفاده شود تا باز برای سالها جامعه به کما یا بی حسی و کرختی نرود؛ در نتیجه بحران درون حاکمیت برای دموکراسی خواهان مفید است. پس می توان موید هر حرکت در جهت تنش در مدیریت حاکمیت شد؛ بدون آنکه دچار توهم شویم چه در توان خود یا در برآورد دموکرات بودن نیروها، چون در سیاست موازنه قواست که یک نیرو را قدرت می بخشد.
پایگاه اینترنتی وابسته به جریان نفاق می نویسد: مسئله و ابهام بعدی این است که اعتماد به هاشمی ایجاد یأس و ناامیدی می کند؛ چرا که او بر سر پیمان نمی ایستد. پاسخ آن است که هاشمی به خاطر جنبش سبز و دموکراسی به میدان نیامده است. نقطه هاشور دموکراسی خواهی و جنبش سبز با هاشمی توافقی نیست. چرا که وی هم در شرایط سختی قرار دارد. تلاش او برای تغییر فضا و خارج شدن از سکون فعلی، به نفع ماست. اما وی با نظر و تحلیل خود وارد ماجرا شده است. منتها باید دید که دموکراسی خواهان توان آن را دارند، از تغییر فضا سود جویند و باز در معادلات سیاسی نقش موثر و تعیین کننده پیدا کنند؟ مشکل ما اعتماد صددرصدی یا عدم اعتماد صفر درصدی است. ابهام دیگر این است که هاشمی نقش مهمی ندارد و در نتیجه [امید بستن به او] تلاش بی حاصل است. هر رفتار و فعالیت سیاسی نتایج مثبت و منفی دارد. باید در برآورد نهایی رفتار سیاسی را نمره مثبت و منفی داد. در حال حاضر آنچه جامعه ما نیاز دارد، شوک است. این شوک را هر کس وارد کند مفید است. بحران مدیریتی در جامعه بی حس و نیمه کرخت شده، باید در درون حاکمیت تحرک ایجاد کند. این تحرک می تواند در سطح عمومی حساسیت ایجاد کند. در این صورت تحرک هاشمی مفید است. چرا که اگر حتی به نشاط مخالفان منجر نشود، بحران مدیریتی حاکمیت را علنی تر می کند.