رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تقاضای تغییرات و تعویض شناسنامه و المثنی و مواردی که به اسناد هویتی مربوط می شود به دفاتر پیشخوان واگذار می شود.

به گزارش ایرنا، محمد ناظمی اردکانی روز چهارشنبه در نخستین همایش سراسری دفاتر پیشخوان «خدمات ثبت احوال و دولت الکترونیک» ، یادآور شد، در مرحله نخست همکاری میان سازمان ثبت احوال و دفاتر پیشخوان، امور تقاضای دریافت کارت ملی شناسایی به دفاتر پیشخوان واگذار شده بود که در مرحله دوم این همکاری تغییر، تعویض و صدور المثنی شناسنامه به این دفاتر واگذار می شود.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان باید در خدمت رسانی، سرعت، اطمینان و دقت داشته باشند و تسهیل سازی در ارایه خدمت را مورد توجه قرار دهند.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه رضایت مردم با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط حاکم حاصل می شود، افزود: هنگامی این رضایت تکمیل می شود که زمان و فاصله کمتری برای دریافت خدمات به مردم صرف شود.
وی افزود: تعرفه دفاتر پیشخوان ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد بنابراین باید دقت داشته باشیم اجحافی به هیچ فردی صورت نگیرد.
ناظمی اردکانی، مکانیزه کردن فرآیندهای خدمت رسانی و صدور اسناد هویتی، جایگزین کردن کارت هوشمندملی، آرشیو الکترونیک اسناد هویتی، ترویج کاربرد شماره ملی و توسعه و گسترش استفاده از دفاتر پیشخوان را از جمله راهبردهای دستیابی به اهداف مورد نظر این سازمان برشمرد.
ناظمی اردکانی گفت: سازمان ثبت احوال کشور، عهده دار سه ماموریت محوری ثبت وقایع حیاتی و مهاجرتی، صدور اسناد هویتی، تولید و نشر آمار و اطلاعات جمعیتی است.
نخستین همایش سراسری دفاتر پیشخوان «خدمات ثبت احوال و دولت الکترونیک» با حضور جمعی از مسوولان دولتی در مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.