تصویر عجیبی که مشاور احمدی نژاد لو داد

این توئیت را در ادامه مشاهده کنید.

احمدی نژاد