محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در این نامه با تشکر از مساعی و تلاش‌های حسن حبیبی در انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی ضرورت استفاده از تجارب وی در تکمیل برنامه‌های این بنیاد را مورد اشاره قرار داد و با استمرار ریاست وی در بنیاد ایران‌شناسی به مدت یک سال دیگر موافقت کرد.

رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد که ریاست هیات امنای بنیاد ایران‌شناسی نیز در طول این مدت به عهده وی خواهد بود.