آخرین مهلت دانشگاه ها برای تطبیق نیاز به جذب هیات علمی جدید با تاییدیه مرکز نظارت

به گزارش افق آنلاین ، تطبیق نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با تاییدیه مرکز نظارت بر جذب هیات علمی در بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۹ از ابتدای هفته جاری آغاز شد.

تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از شنبه ۳ آبان ماه ۹۹ آغاز می شود و تا امروز ۹ آبان ماه ۹۹ ادامه داشت.

امروز آخرین مهلت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت بر جذب هیات علمی در بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۹ است.

بیست و چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۹ از نیمه شهریور ۹۹ با اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آغاز شده و این فرآیند چندین ماه طول خواهد کشید.

فارس