به گزارش افق انلاین ، رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد، ترکیه در جنگ قره باغ طرف درگیر نیست. وی نقش ترکیه را در منطقه با ثبات کننده توصیف کرد.