بورس

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری پیشنهادی بر روی پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران قرار گرفت.

افق انلاین ، در پی لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاران بورس و تکلیف سازمان بورس مبنی بر تدوین و تصویب دستورالعمل جدید مجوز تأسیس و فعالیت ، دستورالعمل پیشنهادی صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های کارگزاری در هشت فصل و ۲۸ ماده توسط سازمان بورس برای دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه و صنعت کارگزاری منتشر شد. این دستورالعمل پیشنهادی بر روی پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران قرار گرفته است.

مطابق این دستورالعمل، حداقل سرمایه برای تاسیس کارگزاری ۲۰۰ میلیارد تومان است. همچنین استفاده از عناوین ملی و نام ایران در انتخاب نام کارگزاری ها ممنوع شده است.

منبع: اقتصادنیوز