«سپیده خداوردی» با حجابی مثال زدنی/ عکس

 سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت:

سلام سلام امروز در هوای گرم سر سریال خانه امن.

سپیده خداوردی