انتشار ویدیویی از روبوسی “عبدالاله بنکران” نخست وزیر دولت فعلی با همسر “ساموئل کاپلان” سفیر آمریکا در رباط در افتتاحیه نمایشگاه هوایی مراکش، وی را با انتقادهایی بسیار جدی مواجه کرد.

افق نیوز به نقل از العالم، کاربران مغربی در شبکه های اینترنتی با انتقاد از این اقدام بنکران، تناقض مواضع فعلی و گذشته او را محکوم کردند. منتقدان بنکران تأکید کردند که او قبلا مردان و زنان را از دست دادن با یکدیگر منع می کرد، ولی اکنون با زن سفیر آمریکا روبوسی می کند.

برخی کاربران مغربی نیز این اقدام را بیانگر نفاق او دانستند.