مهاجرانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوده و شاگردان زیادی را تحویل فوتبال داده است.