شادی عجیب غریب بازیکنان صبا بعد از زدن گل ؛ عکس
این حرکت جدید توسط محسن بیات و یکی از بازیکنان نیمکت نشین صبا صورت گرفت.