نویسنده وبلاگ هستی من ایران نوشت :
بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان می کند و

خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد.

– خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم.

– خود را ارزان نفروشیم، در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند: قیمت=خدا!

– این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

– وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است.

– یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.

– کسی که با خدا حرف نمی زند، صحبت کردن نمی داند.

– آنکه خدا را باور نکرده است، خود را انکار کرده است.

– کسی که با خدا قهر است، هرگز با خودش آشنی نمی کند.

– خدا بی گناه است در پروندۀ نگاه تان تجدید نظر کنید.

– ما خلیفه ی خداییم، مثل خدا باشیم، قابل دسترس در همه جا و همه گاه.

– آنکه  خدا را از زندگیش سانسور کند همیشه دچار خود سانسوری خواهد بود.

– خدا از آن کس که روزهایش بیهوده می گذرد، نمی گذرد.

– بیهوده گفته اند تنها «صداست» که می ماند، تنها «خداست» که می ماند.

– روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.

– برای اثبات کوری کافیست که انسان چشم های نگران خدا را نبیند.

– شکسته های دلت را به بازار خدا ببر، خدا، خود بهای شکسته دلان است.

– به چشم های خود دروغ نگوییم، خدا دیدنی است.

– چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهن باز کرده اند.

– امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور؟

-اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب «ما» را معرفی خواهد کرد! ما بهترین معرف خداییم، آیا اگر از ما بپرسند

کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

– وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست.

– آسمان، چشم آبی خداست، نگران همیشه ی من و تو.

– خداوند سند آسمان را به نام کسانی که در زمین خانه ندارند امضا کرده است.

– خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گرساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو

دور نکند.