یک منبع از اتحادیه آفریقا اعلام کرد آمادو سانوگو رهبر کودتاچیان مالی متعهد شد سه مقام خارجی آفریقایی که پس از کودتای مالی در باماکو گیرافتاده اند در امنیت کامل بازگردانده شوند.
افق نیوز – ژان پینگ رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا جمعه تلفنی با سانوگو گفتگو کرد و وی این اطمینان را داد که وزرای امور خارجه کنیا و زیمبابوه و همچنین وزیر مسئول امور آفریقایی و عربی تونس در امنیت به کشورهایشان بازگردانده شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آدیس آبابا، این منبع که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد کنیا یک هواپیما در ساحل عاج برای خارج کردن وزرای امور خارجه کنیا و زیمبابوه کرایه کرده است و دیپلمات ها و مقام تونسی نیز با یک هواپیمای تونسی از مالی خارج می شوند.
هنوز زمان خروج این مقامات از مالی مشخص نیست.