ساخت این تصویر زیباترین قسمت های صورت زیباترین زنان دنیا استفاده شده است. این قطعات در کنار هم قرار گرفته تا شاید تصویر زیباترین زن دنیا را بسازد.اما اکنون با تشکر از معجزه تکنولوژی باید دانست که قضاوت در مورد زیبایی به عهده خود شخص است و نه کامپیوتر.