حسین دشتی مدیر روابط عمومی و رئیس حوزه مدیریت بانک ملی دوشنبه شب گذشته دستگیر شد. دشتی از نزدیکترین مدیران بانک ملی به خاوری بود و تا زمان دستگیری در سمت خود فعال بوده است
دشتی همچنین در مهرماه گذشته و چند روز پس از فرار خاوری به رسانه ها و مقامات قضایی اعلام کرده بود که مدیرعامل بانک ملی برای ماموریت به لندن رفته و بزودی به کشور بازخواهد گشت.

محمودرضا خاوری در سوم مهرماه گذشته و پس از فرار از ایران آخرین نامه خود درباره وضع پیش آمده برایش پس از افشای اختلاس بزرگ را خطاب به دشتی نوشته بود.

محمودرضا خاوری در اردیبهشت سال۸۸ با حکم شمس الدین حسینی در حالی به ریاست بانک ملی منصوب شده بود که خانواده و خود وی مقیم و شهروند کانادا شده بودند.

دفتر روابط عمومی درباره بازداشت دشتی سکوت کرده و در این دفتر کسی به سوالات خبرنگاران پاسخ نمی دهد.