‘مهدی محمدی’ کارشناس مسائل هسته ای در گفت و گویی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: رفتار و عملکرد آمانو از دو سال قبل که به عنوان مدیرکل آژانس انتخاب شد، تا به امروز نشاندهنده این واقعیت است که وی ماموریت سیاسی غرب را برعهده دارد.

وی افزود: بر همین اساس نیز ابزارهای فنی و حقوقی آژانس را وسیله ای برای تحقق اهداف سیاسی دنیای غرب بکار می گیرد چرا که ماموریت های آژانس از منظر وی بی ارزش است.

وی گفت: مهمترین جنبه رفتار آمانو طی دو سال گذشته بدینگونه بوده که سعی کرده مجموعه ادعاهای اطلاعاتی آمریکایی ها و دستگاه های جاسوسی کشورهای غربی را به گزارش های آژانس تبدیل کند.

محمدی یادآور شد: آمانو سعی دارد ادعاهای آمریکایی ها در مورد برنامه هسته ای صلح آمیز هسته ای ایران راکه بدون هیچ سند و مدرکی بیان می شود را از طریق آژانس اعتبار بخشد.

وی ادامه دهد: مجموعه ادبیات مربوط به PMD که همان ابعاد احتمالی نظامی ایران است در زمان ‘محمد البرادعی’ مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی فاقد اعتبار و اصالت تشخیص داده شده بود در دوران ‘آمانو’ تبدیل به شواهدی معتبر شد! و این در حالی بود که هیچ یافته جدیدی در تایید ادعا وجود ندارد.

این کارشناس مسائل هسته ای اظهار داشت: متاسفانه آمانو در مورد پرونده هسته ای ایران و هم در مورد پرونده هسته ای سوریه بدون هیچ شواهد جدید و محکمه پسندی ارزیابی های آژانس را تغییر داد و آن را به دیدگاه های آمریکایی ها نزدیک کرد.

وی با بیان اینکه سخنرانی آمانو نیز در راستای مقدمه چینی و تهیه ابزار برای مذاکرات آینده کشورهای ۱+۵ با ایران بود، خاطرنشان کرد: ماموریتی که به آمانو واگذار شده بدین گونه است که در حد امکان دست آمریکایی ها را در مذاکرات آینده پر کرده و به زعم خود ادعاهای محکمی تری علیه برنامه های هسته ای ایران مطرح کند تا موضع مذاکراتی ایران را تضعیف سازد.

وی افزود: آمانو در حالی در مورد ضرورت دسترسی بازرسان آژانس به ‘پارچین’ صحبت می کند که این محل زیر نظر پادمان نبوده و اساسا به عنوان یک تاسیسات هسته ای شناخته نمی شود.

محمدی یادآور شد: دسترسی به ‘پارچین’ مستلزم توافقی بین ایران و آژانس بین المللی اتمی فراتر از مقررات موجود است که هنوز صورت نگرفته است؛ علت آن نیز مشخص نبودن تعهدات آژانس در قبال همکاری های ایران است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان می سازد: آمانو بگونه ای صحبت می کند که گویی ایران تعهدی به آژانس داشته و آن را انجام نداده است و این در حالی است که در تمامی مقررات موجود اعم از اساسنامه آژانس، معاده NPT و حتی پروتکل الحاقی ایران هیچ الزام حقوقی برای دسترسی بازرسان به پارچین ندارد.

وی اظهار داشت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده صرفا در شرایطی که یک مدالیته بین ایران و آژانس نهایی بشود، احتمال دسترسی به پارچین وجود دارد.

محمدی گفت: معتقدم مهمترین ماموریت آمانو به عنوان دست نشانده آمریکایی ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی بزرگ نمایی فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: آنان حتی اگر به پارچین هم دسترسی پیدا کنند باز هم بعید است که در ارزیابی هایشان تغییرات اساسی صورت پذیرد چرا که صحبت های وی دیکته شده از جانب واشنگتن است.

وی ادامه داد:متاسفانه اینگونه اقدامات آمانو در آینده سبب بی اعتمادی دیگر کشورها هم به آژانس بین المللی اتمی خواهد شد و دیگر جایگاهی ارزنده در نزد کشورها نخواهد داشت.