محمد مهدی امامی ناصری حقوق دان و استاد حقوق ارتباطات دانشگاه در مورد تخلف انتخاباتی یک کاندیدا که منجر به کسب آرای حوزه انتخابیه  ساوه و زرندیه شده است توضیح داد .

وی در گفتگو با فرهنگ آشتی آنلاین، زوایای جدیدی از یک تخلف انتخاباتی را تشریح کرد.
امامی ناصری در مورد تخلف صورت گرفته توسط این کاندیدا گفت : بر اساس ماده ۲۹قانون انتخابات اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام برای شرکت در انتخابات از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست مشغول نباشند .
همچنین به موجب تبصره سه همان ماده قانونی «به هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای الف و ب این ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامیست » این عضو هیات علمی دانشگاه افزود :”منتخب ساوه و زرندیه در مجلس نهم اززمان ثبت نام تاکنون رئیس بیمارستان شهید مدرس ساوه بوده ومی باشد. وی افزود: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۲۹ تصریح گردیده است کلیه مقامات دارای عناوین همتراز دربندهای  ماده قانونی مشمول این ماده بوده و تشخیص همترازی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور می باشد وبرابر نظرصریح این مرجع، روسای کلیه بیمارستان ها همتراز مدیر کل و مشمول بند سه بخش ب ماده ۲۹قانون انتخابات می باشند» بنابراین  استعفای وی و ارائه گواهی پذیرش استعفا از مدارک اثباتی داوطلب در زمان ثبت نام بوده است که این عمل محقق نشده است بنابراین ………..
متن گفتگوی  تفضیلی متعاقبا منتشر خواهد شد