بی‌خانمان، با‌خانمان...!/ کارتون: محمد علی رجبی
بی‌خانمان، با‌خانمان…!/ کارتون: محمد علی رجبی