معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز شد؛ اختیارات خود در احراز صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی را به سایر دستگاه ها و استانداری های تفویض کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور اجرای نظامند آیین نامه های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به عوامل فنی – اجرایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان مسئول تشخیص و احراز صلاحیت عوامل فنی اجرایی مانند پیمانکاران، مشاوران و شرکت های انفورماتیک را مجاز کرد؛ متناسب با توانمندی، کیفیت و کمیت نیروی انسانی و امکانات نظام های مهندسی، تشکل های صنفی، دستگاهها و استانداری ها تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند.
بر این اساس، معاونت یاد شده، می تواند برای صدور گواهینامه دائم، موقت یا موردی حسب مورد اقدام کند. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است؛ دستورالعمل ها و راهنمای تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، مراحل چگونگی کار متقاضیان و همچنین مدارک مورد نیاز و سایر موضوعات مرتبط با اجرای این تصویب نامه را به صورت روشن و ساده، تهیه و ابلاغ کند و در پایگاه اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی قرار دهد. شرکتهای متقاضی رتبه بندی صرفاً از طریق پایگاه الکترونیکی مربوط و خدمات شرکت پست، مدارک لازم را مبادله و گواهینامه لازم را دریافت کنند.
بر اساس این مصوبه، تمدید گواهینامه های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی یاد شده با تشخیص معاونت مذکور مجاز است.