آمار گمرکی جدید در فرانسه نشان می دهد کسری تجاری این کشور در ماه ژانویه افزایش یافت و از شش میلیارد و هفتصد و چهل میلیون دلار در دسامبر سال قبل به هفت میلیارد دلار رسید.
افق نیوز :در این مدت کل صادرات فرانسه با یک و نیم درصد افزایش به چهل و هشت میلیارد و ششصد و شصت میلیون دلار رسید. میزان واردات نیز که در ماه دسامبر به پنجاه و چهار میلیارد و ششصد میلیون دلار رسیده بود در ماه ژانویه افزایش یافت و به پنجاه و پنج میلیارد و هفتصد و بیست میلیون دلار رسید.
صادرات بخش هوانوردی فرانسه که در ماه های نوامبر و دسامبر عملکرد نسبتا مناسبی داشت در ماه ژانویه کاهش یافت. در این ماه فرانسه بیست و سه فروند ایرباس به ارزش دو میلیارد و دویست و نود میلیون دلار به فروش رساند که نسبت به رقم دو میلیارد و هشتصد و بیست میلیون دلاری ماه قبل کاهش نشان میدهد.
کسری تجاری فرانسه در دوره زمانی دوازده ماهه افزایش یافت و به رقم نود و دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از پاریس، بر اساس پیش نویس قانون بودجه فرانسه در سال ۲۰۱۲ کسری تجاری این کشور امسال به نود و هفت میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار خواهد رسیدکه نسبت به رقم نود و شش میلیارد دلار سال دو هزار و یازده اندکی افزایش نشان می دهد.