براساس تحقیقات انجام شده که در قالب ۱۰۰ سئوال از ۲۵۰۰ دانش آموز اسرائیلی، صورت گرفته، مشخص گردیده است که ۱۶ درصد دانش آموزان اسرائیلی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

فارس -بر اساس گزارش یکی از موسسه های تحقیقاتی مهم رژیم صهیونیستی ، تعرضات مذکور در محیط مدرسه و سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی صورت گرفته است.

سایر نتایج تحقیقات مذکور بیانگر آن است که دامنه فساد اخلاقی در فضای آموزشی رژیم صهیونیستی به موارد فوق محدود نگردیده و یک سوم دانش آموزان از مشروبات الکلی،۵ درصد از ماده مخدر «ماریجوانا» و ۴ درصد آنها قرصهای روانگردان استفاده کردهاند.

بر اساس آمار رسمی کابینه صهیونیستی در سال ۲۰۱۱، از نظر میزان مصرف مشروبات الکلی در میان کودکان و نوجوانان، رژیم صهیونیستی رده دوم را به خود اختصاص داده است.