افق آنلاین ، سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره داخلی سازی فطعات خودرو گفت: تصمیم باید بر اساس داشته ها باشد و بعد از برآورد این راهبرد؛ دورنما ترسیم می شود.

وی افزود: فاز اول خودکفایی، ترسیم راهبرد و برآورد مزیت است. برخی از قطعات اصلاً تولید داخلی ندارد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر داشتن راهبرد مشخص، افزود: کشوری که موشک نقطه زن می سازد چرا نتواند خودرو خوب بسازد. ما مزیت نسبی داریم و راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باشد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم گفت: هدف این است که به حداقل وابستگی در صنعت خودرو برسیم. قطعات خودرو برای کاهش وابستگی به واردات باید در داخل تولید شود.

وی با بیان اینکه بحث خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید. ۲۵ درصد از ارزبری یک خودرو بدنه است و سوال اینجاست که چرا این سود به جیب تولید کنندگان داخلی نرود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: خودکفایی سرمایه بر است و باید به سمت سرمایه گذاری های راهبردی برویم. صنعت قطعه سازی ویترین صنعت کشور است. هدف اینست که به حداقل وابستگی در صنعت خودرو برسیم.

سیدرضا مفیدی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت هم گفت: پویش ساخت داخل ادامه خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است. در بخش خودرو راهبرد مشخص داریم اما در بخشی از صنعت خودرو دچار ضعف هستیم.

تسنیم