جوان در ستون “برداشت” خود در خبری نوشت: یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس قرار است به عنوان استاندار معرفی شود. خانم الف که متهم به حمایت از جریان انحرافی بود اکنون نماینده مجلس هشتم است. وی بعدها در یک محفل خصوصی هر گونه ارتباط با جریان انحرافی را قویا تکذیب کرد.