این عکس یک زرافه را در یکی از باغ وحش های شهر بانکوک تایلند نشان می دهد که زبانش را از دهانش بیرون آورده است. به نظر می رسد این حیوان افرادی که به باغ وحش آمده اند را به خاطر قد کوتاهشان دست می اندازد!