کوه تیان من در چین، در ارتفاع ۱۴۳۰ متری از سطح دریا و زنی که مسیر ۶۰ متری شیشه ای را طی می کند.