مردم یونان به شدت از طرح ریاضت اقتصادی دولت که کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول به یونان تحمیل کرده اند خشمگین هستند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، درحالی پارلمان یونان امشب درباره طرح ریاضت اقتصادی رای گیری می کند که این طرح با مخالفت شدید مردم یونان مواجه است.
یک شهروند یونانی دراین خصوص گفت:« این طرح از جانب اتحادیه اروپا به ما تحمیل شده است. ما نباید این طرح را بپذیریم. پذیرش این طرح ، مایه تحقیر ما است. دولت یونان باید به دنبال راه حل دیگری برای این مشکلات باشد.»
یک شهروند دیگر یونانی در این خصوص گفت:« چرا ما باید هزینه اشتباههای دولت را متحمل شویم. وضع زندگی ما در حال حاضر هم بسیار بد است. اجرای طرح ریاضت اقتصادی سبب می شود زندگی برای ما بسیار دشوارتر شود.»
یک شهروند دیگر اهل آتن  گفت:« این طرح حلال مشکلات یونان نیست. یونان باید به فکر بازنگری اساسی در ساختار مالی و اقتصادی خود باشد. اما به نظر می رسد در شرایط کنونی حق انتخاب چندانی برای یونان وجود ندارد و باید به خواسته های مطرح تن در بدهد.»

یک مرد یونانی نیز گفت:«ما با این طرح مشکل داریم. گروه سه جانبه می خواهد خواست خودش را بر مردم یونان تحمیل کند. ما بواسطه حقوق دموکراتیک خود حق داریم دربرابر این طرح بایستیم. ما باید از آتن در مقابل این حرکت بایستیم.باید از همینجا حرکتمان را شروع کنیم.»